СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА "СФЕРА"

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Законы и постановления

У К Р А Ї Н А

 МАР’ЇНСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

 ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

від ___30.09.2013___№____310___

м.Мар”їнка

 

Про  внесення змін до розпорядження голови райдержадміністраціївід 20 вересня 2013 року № 301

 

 

Зареєстровано

 

в   Мар»їнському  районному
управлінні  юстиції
«03»  жовтня  2013  року  за  №20/494
Уповноважена  особа
органу  державної реєстрації

/підпис/       О.А.Стружко

 

 

 

На виконання доручення Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Темника Г.П.; у зв»язку  зі складними погодними умовами; керуючись підпунктом 2 пункту 3 статті 16 Закону України  “Про житлово-комунальні послуги“, статтею 20 Закону  України «Про місцеві державні адміністрації»; відповідно до  постанов Кабінету Міністрів України від 08 червня 1996 року  №619 «Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників»,  від 21 липня 2005 року № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»,  від 17 лютого 2010 року № 151 «Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості» та з метою своєчасного  і стабільного забезпечення  закладів  соціально-культурної сфери району  тепловою енергією  в осінньо-зимовий період 2013-2014 років:

 

 

1.    Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від  20 вересня 2013 року  № 301 «Про початок опалювального періоду 2013-2014 років»,   зареєстрованого в Мар’їнському районному управлінні юстиції   23 вересня 2013 року за № 19/498, виклавши пункт  3 розпорядження в новій редакції наступного змісту:

 

«  У разі зниження температури зовнішнього повітря до + 8 0 С протягом трьох діб, розпочати подачу теплоносія для об’єктів соціальної сфери  з 05 жовтня 2013 року.»

 

2.    Дане розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

 

 

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                              Р.І.Гаврін

 

_________________________________

———————————————————————

ПРОЕКТ Закона УкраЇниПро внесення змін до Закону України
«Про громадські об’єднання»
Вноситься

народним депутатом України

В.М.Сушкевичем

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України «Про громадські об’єднання»
(Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 2  із наступними змінами) такі зміни:

1) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:

«2. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є  юридичними особами, крім випадків, передбачених цим Законом.

Відокремлені підрозділи громадського об’єднання утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту громадського об’єднання.

Відокремлені підрозділи громадського об’єднання зі статусом юридичної особи можуть мати своє положення, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та у разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та у разі потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання не може суперечити законам та статуту громадського об’єднання»;

2) в частині сьомій розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» слова «протягом строку, визначеного пунктом 8 цього розділу» виключити;

3) частину восьму розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:

«8. Місцеві осередки всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення цього Закону в дію, за рішенням вищого органу управління всеукраїнської (міжнародної) громадської організації зберігають за собою статус юридичної особи після введення цього Закону  в дію.

Статути (положення) місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення цього Закону в дію, мають бути приведені у відповідність із цим Законом протягом п’яти років з дня введення його в дію.

Рішення про зміну до складу керівних органів, статутів (положень) та місцезнаходження місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, а також рішення про припинення діяльності місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, приймаються в порядку, визначеному цим Законом для громадських об’єднань.

Уповноваженим органом з питань реєстрації місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення цього Закону в дію, є відповідний орган, у якому зберігається реєстраційна справа місцевого осередку на день введення в дію цього Закону.

В разі прийняття вищим органом управління всеукраїнської (міжнародної) громадської організації рішення про припинення своїх місцевих  осередків як юридичних осіб, правонаступником майна, активів та пасивів таких осередків є відповідна громадська організація».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

Голова Верховної Ради  України

———————————————————————

Про Обласну цільову програму зі сприяннярозвитку громадянського суспільства у Донецькій області на 2013-2015 роки

04 октября 2013 года

 

 

Відповідно до Указу Президента України від 24 березня 2012 року  № 212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації», з метою створення ефективної моделі сприяння місцевими органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства  в Донецькій області, налагодження ефективних та взаємовигідних механізмів комунікації органів влади та громади регіону, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Обласну цільову програму зі сприяння розвитку громадянського суспільства у Донецькій області на 2013-2015 роки (далі — Програма), що додається.

 

2. Обласній державній адміністрації:

2.1. Забезпечити організацію та координацію роботи щодо виконання Програми.

2.2. Щорічно при формуванні проектів Програми економічного і соціального розвитку Донецької області та обласного бюджету передбачати в межах реальної можливості кошти на фінансування заходів Програми.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради   з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку (Генсицький), з питань культури, духовності та підтримки засобів інформації (Філь), з питань адміністративно – територіального устрою та регіонального розвитку (Загоруйко), з питань економічної політики, бюджету та фінансів (Агєєва).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                             А.М. Федорук

 

департамент з питань внутрішньої політики ОДА

———————————————————————————

З А К О Н      У К Р А И Н Ы

О внесении изменений в некоторые законы Украины

о правах инвалидов

Верховная Рада Украины постановляет:

I. Внести изменения в следующие законы Украины:

1. В Законе Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине» (875-12) (Ведомости Верховного Совета УССР, 1991 г., N 21, ст. 252 с последующими изменениями):

1) преамбулу после слова «инвалидам» дополнить словами «эффективно реализовать права и свободы человека и гражданина и», а после слова «индивидуальными» — словом «возможностями»;

2) в статье 1:

в части первой слова «и другими законодательными актами» заменить словами «законами Украины и международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Центральные и местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации (независимо от формы собственности и хозяйствования, вида деятельности и отраслевой принадлежности), их филиалы, отделения, представительства, ведущие отдельный учет результатов финансовой и хозяйственной деятельности, банки и другие финансовые учреждения, а также представительства иностранных юридических лиц (в том числе международных организаций), использующие труд наемных работников — граждан Украины, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины (далее — предприятия , учреждения и организации), физические лица, использующие наемный труд, привлекают представителей общественных организаций инвалидов к подготовке решений, касающихся прав и интересов инвалидов «;

часть третью исключить;

3) статьи 2 и 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Инвалидом является лицо со стойким расстройством функций организма, что при взаимодействии с внешней средой может приводить к ограничению его жизнедеятельности, вследствие чего государство обязано создать условия для реализации ею прав наравне с другими гражданами и обеспечить ее социальную защиту.

Дискриминация по признаку инвалидности запрещается.

Термины «дискриминация по признаку инвалидности», «разумное приспособление» и «универсальный дизайн» употребляются в значении, приведенном в Конвенции о правах инвалидов (995_g71) «;

«Статья 4. Деятельность государства в отношении инвалидов выражается в создании правовых, экономических, политических, социальных, психологических и других условий для обеспечения их прав и возможностей наравне с другими гражданами для участия в общественной жизни и заключается в:

выявлении, устранении препятствий и барьеров, препятствующих обеспечению прав и удовлетворению потребностей, в том числе по доступу к объектам общественного и гражданского назначения, благоустройства, транспортной инфраструктуры, дорожного сервиса (далее — объекты физического окружения), транспорта, информации и связи, а также с учетом индивидуальных возможностей, способностей и интересов — к образованию, труду, культуры, физической культуры и спорта;

здравоохранении;

социальной защите;

обеспечении выполнения индивидуальной программы реабилитации инвалидов;

предоставлении приспособленного жилья;

содействии общественной деятельности.

Социальная защита инвалидов является составляющей деятельности государства по обеспечению прав и возможностей инвалидов наравне с другими гражданами и заключается в предоставлении пенсии, государственной помощи, компенсационных и других выплат, льгот, социальных услуг, осуществлении реабилитационных мероприятий, установлении опеки (попечительства) или обеспечении постороннем уходе.

Льготы инвалидам предоставляются на основании удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины «О государственной социальной помощи инвалидам детства и детям-инвалидам» (2109-14), «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам «(1727-15), в которых указано группу и причину инвалидности (для лиц), категорию» ребенок-инвалид «(для детей), а также в соответствующих случаях указано их основные нозологические формы заболеваний (по зрению, слуху и с поражением опорно-двигательного аппарата).

В целях реализации инвалидами прав и свобод человека и гражданина при разработке государственных социальных стандартов и государственных социальных гарантий, национальных стандартов, правил установившейся практики и классификаторов, стандартов, технических условий, проведение опытно-конструкторских, научно-исследовательских работ учитываются потребности инвалидов и / или применяются принципы разумного применения и универсального дизайна.

Государственные органы и органы местного самоуправления содействуют обеспечению прав инвалидов о включении в общественной жизни наравне с другими гражданами «;

4) часть третью статьи 6 исключить;

5) в названии раздела II слова «в области обеспечения социальной защищенности инвалидов» заменить словами «по вопросам обеспечения прав инвалидов и их социальной защищенности»;

6) статьи 8, 9 и 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Государственное управление по вопросам обеспечения прав инвалидов и их социальной защищенности осуществляется в пределах полномочий центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Статья 9. Центральные и местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления при участии общественных организаций инвалидов, в пределах своих полномочий осуществляют разработку и координацию долгосрочных и краткосрочных программ по реализации государственной политики в отношении инвалидов и контролируют их выполнение, способствуют развитию международного сотрудничества по вопросам, касающимся инвалидов. Надзор за выполнением указанных программ осуществляется также органами прокуратуры.

Центральные органы исполнительной власти в пределах своих полномочий с учетом мнения общественных организаций инвалидов могут обращаться в Кабинет Министров Украины с предложениями по совершенствованию законодательства по проблемам инвалидности, содействуют развитию сотрудничества государственных и общественных организаций с иностранными государствами по вопросам социальной защищенности инвалидов «;

«Статья 12. Общественные организации инвалидов, их союзы создаются с целью обеспечения равных прав и возможностей инвалидов и их социальной защиты, обнаружения, устранения препятствий и барьеров, препятствующих обеспечению прав и удовлетворению потребностей таких лиц, в том числе по доступу их наравне с другими гражданами к объектам физического окружения, транспорта, информации и связи, а также с учетом индивидуальных возможностей, способностей и интересов — к образованию, труду, культуры, физической культуры и спорта, оказание социальных услуг, привлечение инвалидов к общественной деятельности , осуществление общественного контроля за соблюдением прав инвалидов, представительства их интересов и устранения любых проявлений дискриминации в отношении инвалидов и имеют право пользоваться льготами и преференциями, предусмотренными законодательством.

Представители всеукраинских общественных организаций инвалидов, их союзов привлекаются (по их обращению) в состав коллегий и совещательных органов министерств и ведомств.

Представители местных общественных организаций инвалидов, их союзов привлекаются (по их обращению) в состав коллегий и совещательных органов местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в соответствии со своим статусом и территории деятельности «;

7) часть первую статьи 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. С целью выполнения уставных задач и целей зарегистрированные общественные организации инвалидов, их союзы имеют право осуществлять необходимую хозяйственную деятельность без цели получения прибыли, а также хозяйственную и предпринимательскую деятельность путем создания хозрасчетных учреждений и организаций со статусом юридического лица, а также предприятий, основанных на коллективной собственности общественных организаций «;

8) статью 21 дополнить частью шестой следующего содержания:

«Учебные заведения предоставляют образовательные услуги инвалидам наравне с другими гражданами, в том числе путем создания надлежащего кадрового, материально-технического обеспечения и обеспечения разумного приспособления, учитывающий индивидуальные потребности инвалида»;

9) статью 23 изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Жестовый язык как язык лиц с недостатками слуха является средством общения и обучения и защищается государством.

Государственные органы и органы местного самоуправления:

способствуют распространению языка жестов и поощрению языковой самобытности лиц с недостатками слуха;

гарантируют сохранение, изучение и всестороннее развитие жестового языка, его использования как средства воспитания, обучения, преподавания, общения и творчества;

обеспечивают возможность коммуникации инвалидов с проблемами слуха в органах, учреждениях и учреждениях социальной защиты населения, правоохранительных органах, органах пожарной безопасности, аварийно-спасательных службах, учреждениях здравоохранения, учебных заведениях и т.д.;

способствуют оказанию услуг переводчиков жестового языка гражданам Украины с проблемами слуха, пользующихся жестовым языком;

создают условия для научного изучения жестового языка;

способствуют использованию жестового языка в официальных отношениях.

Телерадиоорганизации (независимо от формы собственности и ведомственного подчинения) обеспечивают субтитрование или перевод на жестовый язык официальных сообщений, кино-, видеофильмов, передач и программ в порядке и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины «;

10) в части второй статьи 24 слова «администрация предприятия (объединения), учреждения и организации» заменить словами «предприятие, учреждение и организация, физическое лицо, использующее наемный труд»;

11) в статье 25:

часть первую изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Предприятия, учреждения и организации, физические лица, использующие наемный труд, создают безопасные и не вредные для здоровья условия труда, принимают меры к предотвращению инвалидности и восстановления трудоспособности инвалидов. В случае трудоустройства инвалидам обеспечивают разумное приспособление рабочих мест» ;

второе предложение части второй изложить в следующей редакции: «В таких случаях возмещения расходов с учетом уплаченных сумм пенсий осуществляется предприятием, учреждением и организацией или физическим лицом, использующим наемный труд, при работе в которых наступила инвалидность»;

12) статьи 26 и 27 изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Предприятия, учреждения и организации обязаны создавать условия для беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих средства передвижения и собак-поводырей) к объектам физического окружения. Собственники и производители транспортных средств, производители и заказчики информации (печатные СМИ, телерадиоорганизации и т.д.), операторы и провайдеры телекоммуникаций должны обеспечивать предоставление услуг и производство продукта с учетом потребностей инвалидов.

На объектах физического окружения и общественном транспорте размещаются знаки, применяемые в международной практике для обозначения их доступности для инвалидов.

На объектах физического окружения информация, что обнародуется, дублируется рельефным буквенно-цифровым или рельефно-точечным шрифтом (шрифтом Брайля).

Нумерация этажей, кабинетов на объектах физического окружения наносится рельефным буквенно-цифровым шрифтом.

Статья 27. Планировка и застройка населенных пунктов, формирование микрорайонов, проектирование, строительство и реконструкция объектов физического окружения без приспособления для использования инвалидами не допускаются. Указанная деятельность осуществляется с учетом мнения общественных организаций инвалидов.

В случае если действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, по согласованию с общественными организациями инвалидов осуществляется их разумное приспособление с учетом универсального дизайна.

Финансирование указанных мероприятий осуществляется за счет собственников (балансодержателей) объектов или арендаторов согласно договору аренды «;

13) в статье 28:

в части первой слова «Предприятия и организации» заменить словами «Предприятия, организации и физические лица — предприниматели»;

дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

«Транспорт общего пользования (железнодорожный, морской, речной, автомобильный, авиационный, а также городской электротранспорт, в том числе метрополитен) с целью учета ограниченных возможностей инвалидов обеспечивается внешними звуковыми информаторами номера и конечных остановок маршрута, текстовыми и звуковыми системами в салоне для обязательного языкового объявления остановок.

Транспортные средства общего пользования, которые производятся в Украине или ввозятся на таможенную территорию Украины, должны быть приспособлены для пользования инвалидами с нарушениями зрения, слуха и с поражениями опорно-двигательного аппарата, а также предусматривать возможность установки внешних звуковых информаторов номера и конечных остановок маршрута, текстовых и звуковых систем в салоне для объявления остановок «;

14) в части второй статьи 35 слова «средств Фонда социальной защиты инвалидов» заменить словами «расходов, осуществляемых из местных бюджетов и учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов»;

15) в статье 38-1:

в частях второй и третьей слова «(не более одного сопровождающего)» заменить словами «(не более одного лица, сопровождающего инвалида или ребенка-инвалида)»;

части шестую и седьмую изложить в следующей редакции:

«Сужение содержания и объема права людей с инвалидностью на льготный проезд транспортом не допускается.

Порядок транспортного обслуживания инвалидов и детей-инвалидов на льготных условиях определяется нормативно-правовыми актами, регламентирующими правила пользования гражданами воздушным, железнодорожным, речным, автомобильным и городским электрическим транспортом «;

16) дополнить статьей 42 следующего содержания:

«Статья 42. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Закона, несут установленную законом материальную, дисциплинарную, административную или уголовную ответственность».

2. В Законе Украины «О реабилитации инвалидов в Украине» (2961-15) (Ведомости Верховной Рады Украины, 2006 г., N 2-3, ст. 36):

1) в преамбуле слова «ограничений жизнедеятельности, вызванных» заменить словами «последствий, вызванных устойчивым», а слова «со стойким расстройством функций организма» исключить;

2) в статье 1:

абзацы второй — четвертый и седьмой изложить в следующей редакции:

«Инвалид — лицо со стойким расстройством функций организма, при взаимодействии с внешней средой может приводить к ограничению его жизнедеятельности, вследствие чего государство обязано создать условия для реализации ею прав наравне с другими гражданами и обеспечить ее социальную защиту;

ребенок-инвалид — лицо в возрасте до 18 лет (совершеннолетия) со стойким расстройством функций организма, что при взаимодействии с внешней средой может приводить к ограничению его жизнедеятельности, вследствие чего государство обязано создать условия для реализации ею прав наравне с другими гражданами и обеспечить ее социальная защита;

инвалидность — мера потери здоровья в связи с заболеванием, травмой (ее последствиями) или врожденными пороками, что при взаимодействии с внешней средой может приводить к ограничению жизнедеятельности человека, в результате чего государство обязано создать условия для реализации ею прав наравне с другими гражданами и обеспечить ее социальную защиту «;

«Ограничение жизнедеятельности — умеренно выраженная, выраженная или значительно выражена потеря лицом вследствие заболевания, травмы (ее последствий) или врожденных пороков способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю своего поведения, общения, обучения, выполнение трудовой деятельности наравне с другими гражданами»;

в абзаце девятом слова «в постоянное ограничение жизнедеятельности или» заменить словом «в»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«Реабилитация инвалидов — система медицинских, психологических, педагогических, физических, профессиональных, трудовых, физкультурно-спортивных, социально-бытовых мероприятий, направленных на предоставление лицам помощи в восстановлении и компенсации нарушенных или утраченных функций организма для достижения и поддержания социальной и материальной независимости, трудовой адаптации и интеграции в общество, а также обеспечение инвалидов техническими и другими средствами реабилитации и изделиями медицинского назначения «;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Уход за инвалидом (ребенком-инвалидом) — совокупность социальных услуг, направленных на социально-бытовую помощь и поддержку, защиту и обеспечение жизнедеятельности инвалида (ребенка-инвалида)»;

3) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Медико-социальная экспертиза

Медико-социальная экспертиза совершеннолетних лиц проводится медико-социальными экспертными комиссиями, а детей — врачебно-консультативными комиссиями лечебно-профилактических учреждений.

Обзор совершеннолетних лиц с нарушениями состояния здоровья, инвалидов (по направлению соответствующего лечебно-профилактического учреждения), детей с нарушениями состояния здоровья и детей-инвалидов проводится после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое расстройство функций организма в связи с физическими, психическими, интеллектуальными и сенсорными нарушениями, обусловленными заболеванием, травмой (ее последствиями) или врожденными пороками.

В зависимости от степени стойкого расстройства функций организма, обусловленного заболеванием, травмой (ее последствиями) или врожденными пороками, и возможного ограничения жизнедеятельности при взаимодействии с внешней средой вследствие потери здоровья лицу, признанному инвалидом, устанавливается первая, вторая или третья группа инвалидности.

Первая группа инвалидности разделяется на подгруппы А и Б в зависимости от степени потери здоровья инвалида и объемов потребности в постоянном постороннем уходе, помощи или диспансерном наблюдении.

К подгруппе А первой группы инвалидности относятся лица с исключительно высокой степенью потери здоровья, чрезвычайной зависимостью от постоянного постороннего ухода, помощи или диспансерного наблюдения других лиц и которые фактически не способны к самообслуживанию.

К подгруппе Б первой группы инвалидности относятся лица с высокой степенью потери здоровья, значительной зависимостью от других лиц в обеспечении жизненно важных социально-бытовых функций и которые частично способны к выполнению отдельных элементов самообслуживания.

Лицам в возрасте до 18 лет врачебно-консультативными комиссиями лечебно-профилактических учреждений устанавливается категория «ребенок-инвалид», а лицам в возрасте до 18 лет с исключительно высокой степенью потери здоровья и с чрезвычайной зависимостью от постоянного постороннего ухода, помощи или диспансерного наблюдения других лиц и которые фактически не способны к самообслуживанию, — категория «ребенок-инвалид» подгруппы А.

Медико-социальные экспертные комиссии определяют:

группу инвалидности, ее причину и время наступления. Лицо может одновременно быть признано инвалидом одной группы и только по одной причине. При повышении группы инвалидности в случае возникновения более тяжелого заболевания причина инвалидности устанавливается на выбор инвалида. В случае если одной из причин инвалидности является инвалидность с детства, указываются две причины инвалидности;

виды трудовой деятельности, рекомендованные инвалиду по состоянию здоровья. Вывод о неспособности к трудовой деятельности вследствие инвалидности готовится исключительно с согласия инвалида (кроме случаев, когда инвалида признано недееспособным);

причинная связь инвалидности с заболеванием или увечьем, возникшие в детстве, врожденным пороком;

степень утраты профессиональной трудоспособности пострадавшим от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

степень утраты здоровья, группу инвалидности, причину, связь и время наступления инвалидности граждан, пострадавших в результате политических репрессий или Чернобыльской катастрофы;

медицинские показания на право получения инвалидами специального автомобильного транспорта и противопоказания к управлению им.

Медико-социальные экспертные комиссии:

устанавливают компенсаторно-адаптационные возможности человека, реализация которых способствует медицинской, психолого-педагогической, профессиональной, трудовой, физкультурно-спортивной, физической, социальной и психологической реабилитации;

составляют (корректируют) индивидуальную программу реабилитации инвалида, в которой определяются реабилитационные мероприятия и сроки их выполнения, и осуществляют контроль за полнотой и эффективностью выполнения этой программы;

изучают производственные, медицинские, психологические, экологические, социальные причины возникновения инвалидности, ее уровня и динамики и принимают участие в разработке комплексных мер по профилактике и снижению уровня инвалидности среди совершеннолетних лиц, совершенствование реабилитационных мероприятий;

обеспечивают своевременный осмотр (переосвидетельствование) совершеннолетних лиц с нарушениями состояния здоровья, инвалидов;

вносят в централизованного банка данных по проблемам инвалидности информацию о совершеннолетних лиц, признанных инвалидами.

Врачебно-консультативные комиссии лечебно-профилактических учреждений:

определяют наличие стойкого расстройства функций организма ребенка и соответственно возможные ограничения его жизнедеятельности при взаимодействии с внешней средой;

составляют (корректируют) индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида, в которой определяются реабилитационные мероприятия и сроки их выполнения, и осуществляют контроль за полнотой и эффективностью выполнения этой программы;

оказывают консультативную помощь по вопросам реабилитации и постороннем уходе, диспансерного наблюдения или помощи детям-инвалидам;

обеспечивают своевременный осмотр (переосвидетельствование) детей с нарушениями состояния здоровья и детей-инвалидов.

Медико-социальные услуги учитывая совершеннолетних лиц и услуги врачебно-консультативных комиссий по осмотру детей предоставляются бесплатно.

Положение о порядке, условиях и критериях установления инвалидности медико-социальными экспертными комиссиями и врачебно-консультативными комиссиями лечебно-профилактических учреждений утверждаются Кабинетом Министров Украины «;

4) в абзаце восьмом статьи 9 слова «обеспечивает ведение Государственного реестра реабилитационных учреждений (далее — Реестр учреждений)» заменить словами «обеспечивает ведение централизованного банка данных по проблемам инвалидности»;

5) в абзаце восьмом статьи 10 слова «и услугами реабилитации, изделиями медицинского назначения» заменить словами «реабилитации, изделиями медицинского назначения и реабилитационными услугами»;

6) в абзаце пятом статьи 11 слова «и услугами реабилитации, изделиями медицинского назначения, специальным автотранспортом» заменить словами «реабилитации, изделиями медицинского назначения, специальным автотранспортом и реабилитационными услугами»;

7) часть седьмую статьи 14 исключить;

8) последнее предложение части четвертой статьи 23 изложить в следующей редакции: «Инвалид (законный представитель недееспособного инвалида, ребенка-инвалида) участвует в выборе конкретных технических и других средств реабилитации, изделий медицинского назначения, реабилитационных услуг и санаторно-курортного лечения и т.п. в пределах его индивидуальной программы реабилитации в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины «;

9) абзацы второй — седьмой части второй статьи 26 заменить семью абзацами следующего содержания:

«Протезно-ортопедические изделия, в том числе ортопедическая обувь;

специальные средства для самообслуживания и ухода;

средства для передвижения;

вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и

подъема;

мебель и оснащение;

специальные средства для ориентирования, общения и обмена

информацией;

специальные средства для образования (включая литературу для

слепых) и занятие трудовой деятельностью «.

 

В связи с этим абзац восьмой считать абзацем девятым;

10) абзац второй статьи 30 после слова «реабилитологи» дополнить словами «переводчики жестового языка»;

11) в статье 41:

в части первой после слов «содержит данные о» дополнить словами «реабилитационные учреждения», а слова «протезно-ортопедическими изделиями, изделиями медицинского назначения, услугами реабилитации, специальным автотранспортом, санаторно-курортным лечением и т.п.»

заменить словами «изделиями медицинского назначения, реабилитационными услугами, санаторно-курортным лечением, специальным автотранспортом и т.д.»;

в части четвертой слова «средствах и услугах реабилитации» заменить словами «технических и других средств реабилитации, изделий медицинского назначения и реабилитационных услугах».

II. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, кроме абзацев третьего — пятого подпункта 12, абзацев третьего — пятого подпункта 13 пункта 1 раздела I, вступающих в силу с 1 января 2013 года.

2. Кабинету Министров Украины в шестимесячный срок со дня опубликования настоящего Закона:

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, вытекающих из настоящего Закона.

 

Президент Украины                                                                                                   В. ЯНУКОВИЧ

г. Киев, 22 декабря 2011 N 4213-V

————————————————————————————

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2012 р. №  321

Київ

Про затвердження Порядку забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації
інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих
категорій населення, переліку таких засобів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, що додається;

перелік технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, згідно з додатком.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 288 “Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 11, ст. 521) такі зміни:

перелік центральних органів виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних регламентів, затверджений зазначеною постановою, доповнити позицією “Мінсоцполітики”;

перелік центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, затверджений зазначеною постановою, доповнити такою позицією:

“Мінсоцполітики технічні та інші засоби реабілітації”.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                  М. АЗАРОВ

Інд.26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. №  321

ПОРЯДОК
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм:

безоплатного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;

безготівкового перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту.

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

2. До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються інваліди, діти-інваліди та інші окремі категорії населення через органи праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконкому міської, районної у місті ради (далі — місцеві органи праці та соціального захисту населення), належать:

протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

засоби для пересування;

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

меблі та оснащення;

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Інваліди та діти-інваліди забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до індивідуальної програми реабілітації (далі — індивідуальна програма). Зазначеними засобами (крім засобів для пересування) забезпечуються також діти віком до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату (далі — діти віком до 18 років).

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.

Жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, ліфами для їх кріплення, ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами.

Особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.

3. Інваліди, діти-інваліди, діти віком до 18 років, а також ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони, особи похилого віку, жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз (далі — інші особи) мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до Законів України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, “Про загальну середню освіту” і “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.

4. Інваліди, діти-інваліди, інші особи забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації без права їх продажу, дарування і передачі протягом строку, на який видається такий засіб.

5. Технічні та інші засоби реабілітації, призначені для безоплатного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб за рахунок коштів державного бюджету, виготовляються, постачаються і ремонтуються підприємствами, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики (далі — підприємства).

Перелік підприємств визначається зазначеним Міністерством.

Сертифікація технічних та інших засобів реабілітації проводиться в установленому Мінсоцполітики порядку.

6. Днем отримання технічного та іншого засобу реабілітації вважається день видачі його у користування інвалідові, дитині-інваліду, іншій особі, їх законним представникам, а у разі надсилання поштою — день, наведений у повідомленні про його вручення. Зазначена дата вноситься до централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі — банк даних).

7. Медичні показання до забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації визначають для:

інвалідів — медико-соціальні експертні комісії (далі — МСЕК) з оформленням індивідуальної програми;

дітей-інвалідів та інших осіб — лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (далі – ЛКК) або клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі — клініка УкрНДІпротезування) з оформленням відповідного висновку;

інвалідів та дітей-інвалідів, які досягли шестирічного віку (для забезпечення кріслами колісними з електричним приводом), — обласні, центральні міські у мм. Києві та Севастополі, республіканська в Автономній Республіці Крим медико-соціальні експертні комісії з оформленням відповідного висновку.

Медичні показання визначаються на підставі переліку діагнозів відповідно до класифікаційних шифрів зазначених засобів, що затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ.

8. Підставою для забезпечення інвалідів по слуху мобільними телефонами є висновок МСЕК про інвалідність по слуху.

9. Підставою для забезпечення інвалідів I і II групи по зору годинниками та магнітофонами є висновок МСЕК про інвалідність по зору.

10. Підставою для забезпечення диктофонами інвалідів I і II групи по зору з числа студентів та слухачів вищих навчальних закладів I—IV рівня акредитації і професійно-технічних навчальних закладів, юристів, журналістів, педагогів, інших спеціалістів, керівників та їх заступників є висновок МСЕК про інвалідність по зору та рішення комісії Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління праці та соціального захисту населення Київської і Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій за участю представника УТОС.

11. Позачергово забезпечуються магнітофонами інваліди I і II групи по зору, які є постійними відвідувачами бібліотеки.

12. Ортопедичними ліжками та протипролежневими матрацами забезпечуються інваліди та діти-інваліди з числа постійно лежачих, що підтверджується відповідним записом в індивідуальній програмі чи висновком ЛКК. Інваліди та діти-інваліди, які забезпечуються протипролежневими матрацами, не забезпечуються протипролежневими подушками.

13. Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації діти-інваліди, позачергово — інваліди та жінки після мастектомії, з вродженими вадами молочних залоз у разі первинного протезування.

14. У разі коли інвалід, дитина-інвалід, інша особа своєчасно не звернулися із заявою про заміну технічного та іншого засобів реабілітації, строк експлуатації яких закінчився, зазначені засоби за пропущений період не видаються.

Інвалід, дитина-інвалід, інша особа, їх законні представники можуть відмовитися шляхом подання письмової заяви від технічного та іншого засобів реабілітації, які у такому разі видаються наступним за списком інваліду, дитині-інваліду, іншій особі, що перебувають на обліку та потребують таких засобів. У разі відсутності зазначеної заяви складається акт про відмову.

Інвалід, дитина-інвалід, інша особа, які відмовилися від технічного та іншого засобів реабілітації, знімаються з обліку на строк експлуатації відповідного засобу у разі відсутності документа, що підтверджує їх перебування в закладах охорони здоров’я, за межами регіону, в якому вони проживають, та причини, передбаченої абзацом четвертим цього пункту.

У разі отримання інвалідом, дитиною-інвалідом, іншою особою або їх законними представниками неякісного технічного та іншого засобів реабілітації спеціаліст місцевого органу праці та соціального захисту населення чи сервісного центру із забезпечення інвалідів зазначеними засобами та їх технічного обслуговування (далі — сервісний центр) складає акт про непридатність до експлуатації або неналежну якість відповідного засобу. Такий засіб повертається підприємству, яке здійснило його поставку, а інваліду, дитині-інваліду, іншій особі видається інший засіб за рахунок підприємства.

У разі смерті інваліда, дитини-інваліда, іншої особи такий засіб видається наступному за списком інваліду, дитині-інваліду, іншій особі, що перебувають на обліку та потребують такого засобу.

Облік та звітність

15. Облік інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі — облік), ведуть місцеві органи праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання осіб.

Місцевий орган праці та соціального захисту населення має право взяти на облік в установленому Мінсоцполітики порядку інваліда, дитину-інваліда, іншу особу за їх фактичним місцем проживання, перебування.

16. Для взяття на облік інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законні представники подають місцевому органу праці та соціального захисту населення заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі — заява про взяття на облік).

Разом із заявою про взяття на облік пред’являються такі документи інваліда, дитини-інваліда, іншої особи:

паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років);

висновок МСЕК про встановлення інвалідності для інвалідів (для дітей-інвалідів — висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається до місцевих органів праці та соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

індивідуальна програма (для інваліда та дитини-інваліда) або висновок ЛКК (для інших осіб, інвалідів, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей-інвалідів, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);

посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).

Законний представник інваліда, дитини-інваліда, іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження.

Для взяття на облік інвалідів по зору, слуху з числа членів УТОС, УТОГ до місцевого органу праці та соціального захисту населення із зазначеними документами та копією членського квитка за бажанням інваліда може звернутися керівник первинної організації відповідного товариства, який повинен мати при собі документи, що підтверджують його особу та повноваження.

17. Дані, що містяться в зазначених у пункті 16 цього Порядку документах, вносяться інвалідом, іншою особою або їх законним представником, законним представником дитини-інваліда, керівником первинної організації УТОС, УТОГ до заяви про взяття на облік, після чого працівник місцевого органу праці та соціального захисту населення звіряє їх з пред’явленими документами, з яких робить копії.

Інваліди, інші особи або їх законні представники, законні представники дітей-інвалідів, керівники первинної організації УТОС, УТОГ відповідальні за достовірність даних, що містяться у пред’явлених документах.

Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, є підставою для відмови інвалідові, дитині-інваліду, іншій особі у взятті на облік.

Працівники місцевого органу праці та соціального захисту населення відповідальні за нерозголошення даних щодо забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації.

Взяття на облік інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб, які перебувають на повному державному утриманні, під вартою або у місцях позбавлення  волі, закладах соціального захисту для бездомних осіб і центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, здійснюється на підставі документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку, за зверненням керівника відповідного закладу (установи) до місцевих органів праці та соціального захисту населення.

18. Заява про взяття на облік реєструється працівником місцевого органу праці та соціального захисту населення у журналі, що ведеться за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі — журнал реєстрації).

19. Місцевий орган праці та соціального захисту населення на підставі документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку:

формує особову справу інваліда, дитини-інваліда, іншої особи щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі — особова справа);

заповнює картку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі — картка);

вносить особисті дані інваліда, дитини-інваліда, іншої особи до банку даних;

видає інваліду, дитині-інваліду, іншій особі роздруковане направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації у разі, коли:

— інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник вперше звернувся щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

— інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник письмово звернувся щодо зміни підприємства, на якому йому було видано попередній технічний та інший засоби реабілітації;

формує електронне направлення у банку даних (у разі повторного забезпечення інваліда, дитини-інваліда, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації) з урахуванням строків їх експлуатації або медичних висновків (далі — електронне направлення);

інформує інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб та їх законних представників про підприємства, до яких вони можуть звернутися з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

20. Особова справа формується з копій документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку, заяви про взяття на облік, корінця направлення (якщо особа звертається вперше чи у разі зміни підприємства), роздрукованого електронного направлення, скріпленого печаткою місцевого органу праці та соціального захисту населення, та картки.

21. Направлення, видані органами праці та соціального захисту населення інвалідам, дітям-інвалідам, іншим особам з ампутаційними куксами, вродженими вадами типу ампутаційних кукс або вкорочення кінцівок, жінкам після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз, діють довічно.

Направлення для осіб з іншою патологією діє протягом строку, визначеного індивідуальною програмою або висновком МСЕК, ЛКК.

22. Днем звернення за технічними та іншими засобами реабілітації вважається дата надходження заяви про взяття на облік разом з документами, зазначеними у пункті 16 цього Порядку, про що робиться запис у журналі реєстрації.

Якщо заява про взяття на облік разом із зазначеними документами надіслана  поштою, днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі  дата відправлення.

У разі коли до заяви про взяття на облік додаються не всі зазначені у пункті 16 цього Порядку документи, місцевий орган праці та соціального захисту населення повідомляє у триденний строк інвалідові, дитині-інваліду, іншій особі або їх законному представнику про документи, які необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення документів, що подаються додатково.

23. У разі повторного медичного обстеження інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб МСЕК, ЛКК надсилають у триденний строк місцевим органам праці та соціального захисту населення індивідуальну програму та/або висновок, що містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Місцеві органи праці та соціального захисту населення вносять у триденний строк після надходження індивідуальної програми та/або висновку МСЕК, ЛКК до банку даних інформацію про показання для забезпечення інваліда, дитини-інваліда, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації.

Інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник за бажанням особисто подає індивідуальну програму та/або висновок МСЕК, ЛКК місцевому органу праці та соціального захисту населення.

24. У разі зміни зареєстрованого місця проживання інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник звертаються із заявою про взяття на облік до місцевого органу праці та соціального захисту населення за новим зареєстрованим місцем проживання, який протягом п’яти робочих днів з дня її надходження надсилає відповідний запит до місцевого органу праці та соціального захисту населення за попереднім зареєстрованим місцем проживання. Місцевий орган праці та соціального захисту населення передає не пізніше місячного строку після надходження запиту особову справу інваліда, дитини-інваліда, іншої особи місцевому органу праці та соціального захисту населення за новим зареєстрованим місцем проживання. При цьому в журналах реєстрації, що зберігаються в органах праці та соціального захисту населення за попереднім і новим зареєстрованим місцем проживання, робляться позначки відповідно “вибув” і “прибув” із зазначенням дати.

25. Інвалід, дитина-інвалід, інша особа знімаються з обліку в разі:

відміни відповідних медичних показань для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

зняття інвалідності та втрати права на пільги;

виїзду на постійне місце проживання за кордон;

смерті.

Особова справа зберігається місцевим органом праці та соціального захисту населення протягом п’яти років з дня зняття з обліку інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, після чого підлягає знищенню.

Місцевий орган праці та соціального захисту населення надсилає інформацію про зняття з обліку інваліда, дитини-інваліда, іншої особи підприємству, на якому особа отримувала останній технічний та інший засіб реабілітації.

26. У разі смерті інваліда, дитини-інваліда, іншої особи виданий безоплатно технічний або інший засіб реабілітації, строк експлуатації якого не закінчився, повертається місцевому органу праці та соціального захисту населення членами сім’ї померлого інваліда чи іншої особи. Перелік технічних та інших засобів реабілітації, що підлягають поверненню, затверджує Мінсоцполітики.

Місцеві органи праці та соціального захисту населення організовують повернення технічних та інших засобів реабілітації, якими були забезпечені одинокі інваліди та інші особи, що померли.

У разі відмови членів сім’ї померлих інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб повернути технічні та інші засоби реабілітації проводиться їх вилучення за рішенням суду.

У разі коли інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник безоплатно отримали технічні та інші засоби реабілітації через місцеві органи праці та соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету, інших надходжень, зокрема благодійної або гуманітарної допомоги, їм не видається відповідний засіб за рахунок коштів державного бюджету, про що інформується інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник. При цьому інвалід, дитина-інвалід, інша особа вважаються забезпеченими відповідним засобом реабілітації на строк його експлуатації, про що робиться відповідна відмітка у банку даних та особовій справі.

27. Технічні та інші засоби реабілітації, які повернуті інвалідами, дітьми-інвалідами, іншими особами, їх законними представниками, передаються для забезпечення інших з числа перелічених осіб, комплектування сервісних центрів, пунктів прокату зазначених засобів, територіальних центрів соціального обслуговування населення, будинків-інтернатів, інших установ, які перебувають у сфері управління Мінсоцполітики, а також до майстерень з їх ремонту.

Типові положення про сервісні центри, пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації затверджує зазначене Міністерство.

Технічні та інші засоби реабілітації, які повернуті інвалідами, іншими особами, їх законними представниками та законними представниками дітей-інвалідів і не можуть використовуватися в подальшому, підлягають списанню в порядку, що встановлюється Мінсоцполітики.

Технічні та інші засоби реабілітації, строк експлуатації яких закінчився, поверненню не підлягають.

28. Місцеві органи праці та соціального захисту населення подають щомісяця до 10 числа Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Головному управлінню праці та соціального захисту населення Київської і Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій звіт про забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації (далі — звіт), форма якого затверджується Мінсоцполітики.

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Головне управління праці та соціального захисту населення Київської і Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій, підприємства, сервісні центри подають щокварталу до 20 числа наступного місяця зазначений звіт Державній службі з питань інвалідів та ветеранів.

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів подає щокварталу до 30 числа наступного місяця та щороку до 20 лютого узагальнений звіт Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики подає щороку до 15 березня узагальнений звіт Держстату.

Забезпечення протезно-ортопедичними виробами,
ортопедичним взуттям та допоміжними засобами
для особистого догляду та захисту

29. Інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник звертається до підприємства із заявою про забезпечення протезно-ортопедичним виробом, ортопедичним взуттям, допоміжними засобами для особистого догляду та захисту (далі — індивідуальні засоби реабілітації) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, направленням (у разі коли особа звертається вперше чи змінила підприємство, на якому отримала попередній індивідуальний засіб реабілітації) та паспортом або іншим документом, що засвідчує особу.

Працюючі інваліди, інші особи подають довідку з місця роботи.

30. Підприємство незалежно від місця проживання інваліда, дитини-інваліда, іншої особи оформляє замовлення на виготовлення індивідуального засобу реабілітації (далі — замовлення).

Замовлення затверджується керівником підприємства.

Підприємство за зверненням інваліда, дитини-інваліда, іншої особи або їх законного представника на підставі електронного направлення може прийняти замовлення на виготовлення індивідуальних засобів реабілітації на два місяці раніше закінчення строку їх експлуатації.

Передача замовлення для виробництва відповідного засобу здійснюється після обов’язкового уточнення антропометричних даних інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, яке проводиться не пізніше ніж за 30 днів до такої передачі.

Підприємство оформляє замовлення і картку протезування за формою, затвердженою Мінсоцполітики, в яких зазначаються:

шифр протезно-ортопедичного виробу;

антропометричні дані;

результати примірки;

дата видачі виробу та його вартість.

Оформлене замовлення і картка протезування, підписані лікарем та інспектором з обліку замовлень або іншою особою, уповноваженою керівником підприємства, зберігаються протягом п’яти років з дня зняття з обліку інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, після чого підлягають знищенню.

Оформлення замовлення за місцем фактичного проживання інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб здійснюється у разі потреби спеціалістами медико-технічної бригади підприємства за графіком, погодженим Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської і Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій.

31. Шифр індивідуального засобу реабілітації визначає лікар підприємства або клініки УкрНДІпротезування в замовленні і картці протезування на підставі переліку діагнозів відповідно до кваліфікаційних шифрів технічних та інших засобів реабілітації. Виправлення в замовленні та картці протезування, що стосуються діагнозу, конструкції індивідуального засобу реабілітації та антропометричних даних може зробити лікар підприємства або клініки УкрНДІпротезування, після чого вони затверджуються керівником підприємства.

32. Первинне і складне протезування та ортезування інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб здійснюється відповідно до Положення про первинне і складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, затвердженого Мінсоцполітики.

Первинне і складне протезування та ортезування інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб здійснюється переважно у стаціонарному (реабілітаційному) відділенні підприємства або в клініці УкрНДІпротезування на підставі індивідуального плану реабілітації, визначеного лікарем підприємства або такої клініки.

Типове положення про стаціонарне (реабілітаційне) відділення первинного і складного протезування та ортезування затверджується Мінсоцполітики.

Рішення про проведення складного протезування або ортезування приймається комісією підприємства або лікарем клініки УкрНДІпротезування.

У разі проведення первинного протезування після формування кукси здійснюється заміна приймальної гільзи (куксоприймача) у строк, визначений комісією підприємства або лікарем клініки УкрНДІпротезування. У разі потреби здійснюється заміна комплектувальних виробів на підставі висновку комісії підприємства або лікаря клініки УкрНДІпротезування з обов’язковим внесенням інформації про таку заміну до банку даних та картки протезування. Строк експлуатації зазначеного виробу продовжується на гарантійний строк замінених вузлів (для протезів гомілки — стопа, для протезів стегна — стопа та механізм колінний).

33. Строк виготовлення індивідуальних засобів реабілітації становить:

протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних на верхні та нижні кінцівки, ортезів на хребет (з різних видів матеріалів, крім текстильних), корсетів та ортопедичного взуття — до 20 робочих днів;

протезно-ортопедичних виробів (обтураторів, ортезів із текстильних матеріалів) та ортопедичного взуття умовного позначення 1, 11 за функціональним призначенням — до 10 робочих днів.

Строк виготовлення індивідуальних засобів реабілітації обчислюється з дня початку їх виготовлення і включає час безпосереднього виготовлення без урахування часу, необхідного для примірки та протягом якого замовник не з’являвся на примірку.

34. Готовий індивідуальний засіб реабілітації видається після примірки інваліду, дитині-інваліду, іншій особі або їх законному представнику, які ставлять підпис в оформленому замовленні і картці протезування.

До кожного індивідуального засобу реабілітації підприємство видає інструкцію з експлуатації і талон на гарантійний ремонт.

У разі надходження письмового звернення від інваліда, дитини-інваліда, іншої особи або їх законного представника підприємству дозволяється надсилати готовий індивідуальний засіб реабілітації поштою.

Підприємство вносить до банку даних інформацію про забезпечення інваліда, дитини-інваліда, іншої особи індивідуальними засобами реабілітації.

35. Діти-інваліди та діти віком до 18 років забезпечуються протезно-ортопедичними виробами у міру виростання, що підтверджується довідкою ЛКК про зміну антропометричних даних (за винятком ортопедичного взуття).

Діти-інваліди, антропометричні розміри яких не змінилися, забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на рік на вибір — зимовим або літнім. У разі зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК, діти-інваліди забезпечуються ортопедичним взуттям у кількості не більше чотирьох пар на рік.

Інваліди забезпечуються:

двома парами ортопедичного взуття на два роки;

за наявності довідки з місця роботи — двома парами такого взуття на рік та одним протезом на два роки.

Діти віком до 18 років забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на рік.

Жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочної залози обов’язково з ліфами для їх кріплення та у разі потреби, що визначається індивідуальною програмою, висновком МСЕК, ЛКК разом з компресійним рукавом при лімфодемі.

Забороняється видавати інвалідам та дітям до 18 років дві пари зимового ортопедичного взуття.

У разі забезпечення інвалідів ортопедичним взуттям додаткові ортези на стопу безоплатно не видаються.

Протези та ортези підвищеної функціональності, перелік яких визначається Мінсоцполітики, видаються з розрахунку один виріб на чотири з половиною роки.

Інвалід, дитина-інвалід, інша особа, що потребує забезпечення двома або більше видами індивідуальних засобів реабілітації, які за переліком технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення згідно з додатком до цієї постанови (далі — перелік) належать до однієї групи, але через відмінності у призначенні та відновленні втрачених функцій органів не є взаємозамінними, забезпечуються кожним видом таких засобів у кількості та на строк, що визначені переліком.

У разі численних (два і більше) уражень верхніх та/або нижніх кінцівок протези та/або ортези видаються з розрахунку по одному виробу на кожну уражену кінцівку на рік.

У разі двосторонньої ампутації молочних залоз протези молочної залози видаються з розрахунку одна пара на рік, ліфи для їх кріплення — три одиниці на рік.

36. У разі коли інвалід, дитина-інвалід, інша особа, їх законні представники не з’явилися за індивідуальним засобом реабілітації протягом чотирьох місяців з дня його виготовлення, підприємство разом з представником місцевого органу праці та соціального захисту населення складає відповідний акт. Один примірник акта надсилається промисловому об’єднанню “Укрпротез” разом з рахунком на його оплату, в якому зазначаються витрати, пов’язані з виготовленням індивідуального засобу реабілітації, його демонтажем, за винятком вартості комплектувальних виробів і матеріалів, що можуть бути повторно використані. До зазначеного рахунка додається копія калькуляції витрат, пов’язаних з виготовленням та демонтажем індивідуального засобу реабілітації.

Забезпечення засобами для одягання та роздягання,
допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними
засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому,
засобами для пересування, меблями, оснащенням, спеціальними
засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією

37. З метою забезпечення засобами для одягання та роздягання, допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, засобами для пересування, меблями, оснащенням, спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією (далі — технічні засоби реабілітації) інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років (крім засобів для пересування) або їх законний представник звертаються до місцевого органу праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем їх проживання, а також за місцем фактичного проживання, перебування для оформлення заявки на забезпечення технічними засобами реабілітації за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі — заявка).

Заявки вносяться працівниками місцевих органів праці та соціального захисту населення до банку даних.

38. Інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років або їх законний представник може замовити технічні засоби реабілітації на підприємстві, в сервісному центрі і місцевому органі праці та соціального захисту населення.

39. У разі коли замовлення технічного засобу реабілітації на підприємстві або в сервісному центрі здійснюється вперше або з метою зміни підприємства інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років або їх законний представник подають чи надсилають поштою роздруковане направлення.

Інформація про надходження зазначеного направлення вноситься працівниками підприємства, сервісного центру протягом трьох робочих днів до банку даних.

Для повторного забезпечення інваліда, дитини-інваліда, дитини віком до 18 років технічним засобом реабілітації місцевий орган праці та соціального захисту населення вносить електронне направлення до банку даних.

40. У разі коли замовлення технічного засобу реабілітації інвалідом, дитиною-інвалідом, дитиною віком до 18 років або їх законним представником здійснюється у місцевому органі праці та соціального захисту населення, він надсилає направлення зазначеному в заявці підприємству.

Інформація про надсилання направлення підприємству працівниками місцевого органу праці та соціального захисту населення вноситься протягом трьох робочих днів до банку даних.

41. Місцеві органи праці та соціального захисту населення або сервісні центри розподіляють одержані технічні засоби реабілітації між інвалідами, дітьми-інвалідами та дітьми до 18 років, які перебувають на обліку, відповідно до оформлених ними заявок, а також вживають заходів щодо збереження такого засобу до моменту його видачі.

Інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років або їх законний представник можуть за бажанням отримати технічний засіб реабілітації безпосередньо на підприємстві, в сервісному центрі або місцевому органі праці та соціального захисту населення.

Технічні засоби реабілітації видаються разом з інструкцією з експлуатації і талоном на гарантійний ремонт.

42. Технічні засоби реабілітації можуть видаватися уповноваженій особі у разі подання заяви інваліда, законного представника дитини-інваліда та дитини віком до 18 років про дозвіл на отримання технічного засобу реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Уповноважена особа повинна мати при собі документи, що підтверджують її особу.

У разі видачі технічного засобу реабілітації уповноваженій особі до банку даних вносяться її персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові та вид, номер, дата видачі документа, що підтверджує особу).

43. У разі коли інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років не може користуватися технічними засобами реабілітації серійного виробництва, що підтверджено індивідуальною програмою та/або висновком МСЕК, ЛКК, місцевий орган праці та соціального захисту населення або сервісний центр подає заявку на виготовлення таких засобів за індивідуальним замовленням в установленому Мінсоцполітики порядку.

44. Інваліди, діти-інваліди забезпечуються кріслами колісними таких видів:

універсальні — призначені для пересування у приміщенні та поза приміщенням;

дорожні — призначені для пересування по дорогах з твердим покриттям;

універсальні (крім спортивних) для осіб, які здатні до самообслуговування, потребують мінімального стороннього догляду, самостійно пересуваються на кріслі колісному значну частину часу та ведуть активний спосіб життя (навчаються, працюють, займаються спортом, залучені до громадської діяльності, активної реабілітації тощо) (далі — активні інваліди та діти-інваліди) — призначені для пересування в приміщенні та поза приміщенням, високоманеврені, із задніми привідними колесами та можливістю регулювання положення центру маси.

Інвалід, дитина-інвалід можуть бути забезпечені за вибором:

одним кріслом колісним з ручним приводом (дорожнім чи універсальним) строком на два роки;

одним кріслом колісним з електричним приводом (дорожнім чи універсальним) на строк, передбачений переліком;

двома кріслами колісними — дорожнім і універсальним (одне з яких з електричним приводом) на строк, передбачений переліком.

Активний інвалід чи дитина-інвалід може бути забезпечений за вибором:

одним кріслом колісним універсальним для активних інвалідів та дітей-інвалідів базовим строком на два роки;

одним кріслом колісним універсальним для активних інвалідів та дітей-інвалідів підвищеної функціональності та надійності строком на чотири роки;

двома кріслами колісними, одне з яких універсальне для активних інвалідів та дітей-інвалідів базове, друге — універсальне або дорожнє, строком на чотири роки кожне;

двома кріслами колісними універсальними для активних інвалідів та дітей-інвалідів базовими строком на чотири роки кожне.

45. Інваліду, дитині-інваліду видається направлення на забезпечення дорожнім кріслом колісним з електричним приводом у разі відсутності у користуванні автомобіля, отриманого через місцеві органи праці та соціального захисту населення.

У разі видачі інваліду автомобіля місцевим органом праці та соціального захисту населення дорожнє крісло колісне з електричним приводом, строк експлуатації якого не закінчився, повертається такому органу.

У разі коли автомобіль видано місцевим органом праці та соціального захисту населення безоплатно або на пільгових умовах сім’ї, що складається з двох і більше інвалідів, один з інвалідів, у тому числі дитина-інвалід, повертає дорожнє крісло колісне з електричним приводом місцевому органу праці та соціального захисту населення.

46. Інформація про видачу технічного засобу реабілітації вноситься до банку даних працівниками підприємств, сервісних центрів, місцевих органів праці та соціального захисту населення.

Місцевий орган праці та соціального захисту населення робить позначку в журналі реєстрації про безоплатне забезпечення технічними засобами реабілітації за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, інших надходжень, зокрема благодійної або гуманітарної допомоги.

47. Для заміни технічного засобу реабілітації після закінчення строку його експлуатації або дострокової заміни інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років або їх законний представник подають місцевому органу праці та соціального захисту населення заявку за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Місцевий орган праці та соціального захисту населення оформляє відповідне електронне направлення.

Ремонт і дострокова заміна технічних
та інших засобів реабілітації

48. Інвалід, дитина-інвалід, інша особа можуть бути тимчасово забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації, виготовленими за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, з числа тих, що повернуті згідно з пунктом 26 цього Порядку, на період виготовлення замовленого засобу або проведення ремонту виданого.

Ремонт технічних засобів реабілітації проводиться підприємствами, сервісними центрами за зверненням місцевого органу праці та соціального захисту населення на підставі заяви інваліда, дитини-інваліда, іншої особи або їх законного представника.

Ремонт індивідуальних засобів реабілітації проводиться підприємствами на підставі письмової заяви інваліда, дитини-інваліда, іншої особи або їх законного представника.

49. Технічні та інші засоби реабілітації, видані інваліду, дитині-інваліду, іншій особі, можуть бути достроково замінені на підставі:

акта про недоцільність проведення їх ремонту, складеного підприємством, сервісним центром;

довідки про викрадення;

зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК.

50. У разі зміни антропометричних даних, зокрема розміру кукси інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, які користуються протезом модульного типу, підприємство замінює приймальну гільзу (куксоприймач) на підставі висновку комісії підприємства з обов’язковим внесенням інформації про таку заміну до банку даних та картки протезування.

Заміна технічних та інших засобів реабілітації раніше встановленого строку проводиться за медичними показаннями на підставі висновку МСЕК, ЛКК, а також у разі недоцільності проведення їх ремонту, що підтверджується актом комісії підприємства.

51. Інвалід, дитина-інвалід, інша особа мають право на безоплатний гарантійний та післягарантійний ремонт.

Ремонт технічного та іншого засобу реабілітації, гарантійний строк експлуатації якого не закінчився, проводиться сервісним центром, підприємством за рахунок коштів підприємства-виробника (постачальника).

Післягарантійний ремонт проводиться підприємствами, сервісними центрами за рахунок коштів державного бюджету. Зазначеному ремонту підлягають технічний та інші засоби реабілітації, у яких закінчився гарантійний строк експлуатації або зберігання.

У разі отримання інвалідом, дитиною-інвалідом, іншою особою або їх законними представниками нового технічного та іншого засобів реабілітації післягарантійний ремонт раніше виданого засобу за рахунок коштів державного бюджету не проводиться.

52. Підприємства, сервісні центри вносять до банку даних інформацію про післягарантійний ремонт технічних та інших засобів реабілітації.

Перерахування коштів підприємствам, що виконали
індивідуальні заявки на виготовлення технічних та
інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту

53. Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень, передбачених Мінсоцполітики у державному бюджеті (далі — бюджетні кошти).

Мінсоцполітики спрямовує бюджетні кошти Фонду соціального захисту інвалідів (відповідальний виконавець відповідної бюджетної програми) для подальшого спрямування промисловому об’єднанню “Укрпротез” (одержувач бюджетних коштів) виходячи з предмета діяльності, яким є, зокрема, виконання соціальної програми із забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації, і наявності відповідних обладнання,  матеріально-технічної бази та працівників, що мають необхідні кваліфікацію та досвід, з метою перерахування їх підприємствам, що виконали індивідуальні заявки інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації і надання послуг з їх післягарантійного ремонту.

Перерахування бюджетних коштів здійснюється на підставі актів приймання-передачі робіт (надання послуг), до яких додається витяг з реєстру про видані інвалідам, дітям-інвалідам, іншим особам технічні та інші засоби реабілітації за формою, затвердженою зазначеним Міністерством.

Порядок взаємодії Мінсоцполітики, Державної служби з питань інвалідів та ветеранів, Фонду соціального захисту інвалідів і промислового об’єднання “Укрпротез” із забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації затверджує зазначене Міністерство.

Мінсоцполітики визначає обсяги бюджетних коштів за напрямами використання (для виготовлення протезно-ортопедичних виробів, протезів молочної залози, ортопедичного взуття, засобів для пересування, спеціальних засобів для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, інших засобів реабілітації) у межах загального обсягу таких коштів та пріоритетні напрями їх використання.

____________________

 


Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. №  321

ПЕРЕЛІК
технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів,
дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення

Найменування виробу

Строк, на який видається виріб, років

Кількість, одиниць (для взуття — пар)

Код згідно з ISO 9999

Протезно-ортопедичні вироби

1.

Система ортезів на хребет:

06 03

ортези на крижово-клубовий відділ хребта

1

1

06 03 03

ортези на попереково-крижовий відділ хребта (бандажі, пояси, ремені)

1

1

06 03 06

ортези на грудний, поперековий і крижовий відділи хребта (корсети)

3

1

06 03 09

ортези на шийний відділ хребта (головотримачі)

1

1

06 03 12

ортези на шийний і грудний відділи хребта (коректори постави, реклінатори, корсети)

1

1

06 03 15

ортези на шийний, грудний, поперековий і крижовий відділи хребта, корсети), у тому числі

3

1

06 03 18

ортези для сидіння

2

1

18 09 31

2.

Система ортезів на верхні кінцівки:

06 06

шарнірні
безшарнірні
ортези на пальці

2,5

1

06 06 03

ортези на кисть

2,5

1

06 06 06

ортези на зап’ясток — кисть

2,5

1

06 06 12

ортези на зап’ясток — кисть — пальці

2,5

1

06 06 13

ортези на лікоть

2,5

1

06 06 15

ортези на лікоть — зап’ясток — кисть

2,5

1

06 06 19

ортези на передпліччя

2,5

1

06 06 20

ортези на плече

2,5

1

06 06 21

ортези на плече — лікоть

2,5

1

06 06 24

ортези на плече — лікоть —зап’ясток — кисть, у тому числі

2,5

1

06 06 30

компресійний рукав при лімфодемі

1

1

3.

Система ортезів на нижні кінцівки:

06 12

шарнірні
безшарнірні
ортези на стопу безшарнірні

1

1

06 12 03

ортези на гомілковостопний суглоб — стопу

2,5

1

06 12 06

ортези на колінний суглоб

2,5

1

06 12 09

ортези на колінний гомілковостопний суглоб —стопу

2,5

1

06 12 12

ортези на гомілку безшарнірні

2,5

1

06 12 13

ортези на тазостегновий суглоб

2,5

1

06 12 15

ортези на тазостегновий — колінний суглоб

2,5

1

06 12 16

ортези на стегно безшарнірні

2,5

1

06 12 17

ортези на тазостегновий — колінний — гомілковостопний суглоб — стопу

2,5

1

06 12 18

ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий — колінний — гомілковостопний суглоб — стопу

1

1

06 12 19

4.

Система протезів верхніх кінцівок:

06 18

протези кисті (протези після ампутації на різних рівнях кисті)

3

1

06 18 03

протези після вичленення в промене-зап’ястковому  суглобі

3

1

06 18 06

протези передпліччя (протези після ампутації нижче ліктя)

3

1

06 18 09

протези після вичленення в ліктьовому суглобі

3

1

06 18 12

протези плеча (протези після ампутації вище ліктя)

3

1

06 18 15

протези після вичленення в плечовому суглобі

3

1

06 18 18

протези після міжлопатково-грудної ампутації

3

1

06 18 21

5.

Система протезів нижніх кінцівок:

06 24

протези стопи (протези після ампутації в різних частинах стопи)

3

1

06 24 03

протези після вичленення в гомілковостопному суглобі

3

1

06 24 06

протези гомілки (протези після ампутації нижче колінного суглоба)

3

1

06 24 09

протези після вичленення в колінному суглобі

3

1

06 24 12

протези стегна (протези після ампутації вище колінного суглоба)

3

1

06 24 15

протези після вичленення в тазостегновому суглобі

3

1

06 24 18

протези після резекції таза

3

1

06 24 21

протези після резекції таза та прямої кишки

3

1

06 24 24

6.

Протези молочної залози

1,5

1

06 30 18

7.

Ортопедичне взуття (за видами патологічних відхилень внаслідок захворювань, деформацій, дефектів умовних позначень від 1 до 20, у тому числі допоміжне взуття)

1—2

1—4

06 33 06

Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду

8.

Допоміжні засоби для особистого догляду та захисту:

09

захисні засоби, що одягаються на тіло

09 06

засоби для захисту області ліктьового суглоба або верхньої кінцівки (налокітники)

1

1

09 06 12

засоби для захисту кистей рук (рукавиці)

2

1

09 06 15

засоби для захисту області колінного суглоба або нижньої кінцівки (наколінники)

1

1

09 06 18

засоби для захисту тулуба або всього тіла:

09 06 24

— подушки абдукційні, косинки, обтуратори, суспензорії для кінцівок, частин тіла

1

1

— чохли для кукс верхніх і нижніх кінцівок

1

6

— вкладиші із силіконової або гелевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок

1

2

— подушки протипролежневі

1

1

— ліфи для кріплення протезів молочної залози

1,5

3

9.

Засоби для одягання та роздягання:

09 09

засоби для одягання шкарпеток, колготок, панчіх

4

1

09 09 03

ріжки і пристосування для знімання та одягання взуття

4

1

09 09 06

тримачі для одягу

4

1

09 09 09

гачки або захоплювачі для одягання та роздягання

4

1

09 09 12

пристосування для застібання блискавок

4

1

09 09 15

10.

Допоміжні засоби для особистої гігієни:

09 12

крісла-стільці (на колесах і без них)

4

1

09 12 03

сидіння на унітаз

4

1

09 12 09

сидіння-надставки на унітаз

4

1

09 12 12

щипці для туалетного паперу

4

1

09 12 27

стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни, умивальники

4

1

09 33 03

Допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому

11.

Засоби для ходіння, керовані однією рукою:

12 03

палиці

2

1

12 03 03

палиці з трьома або більше ніжками

2

1

12 03 16

милиці ліктьові

3

2

12 03 06

милиці з опорою на передпліччя

3

2

12 03 09

милиці пахвові

3

2

12 03 12

12.

Засоби для ходіння, керовані обома руками:

12 06

ходунки-рамки

4

1

12 06 03

ходунки на колесах

4

1

12 06 06

ходунки-стільці

4

1

12 06 09

ходунки-столи

4

1

12 06 12

13.

Допоміжні засоби для переміщення або переносу:

12 30

поручні

8

1

12 30 09

мотузкові сходи

2

1

12 30 12

кошики (стільці) для перенесення

8

1

12 30 18

Засоби для пересування

14.

Крісла колісні:

12 21

крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою

2 або 4

1

12 21 03

крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

2 або 4

1

12 21 06

крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх  коліс

2 або 4

1

12 21 09

крісла колісні з дворучним керуванням, важільним приводом на задні колеса

2 або 4

1

12 21 12

крісла колісні з одноручним керуванням, важільним приводом на задні колеса

2 або 4

1

12 21 12

крісла колісні з дворучним керуванням, важільним приводом на передні колеса

2 або 4

1

12 21 12

крісла колісні з одноручним керуванням, важільним приводом на передні колеса

2 або 4

1

12 21 12

крісла колісні інші (з подвійним ручним керуванням та механічним приводом)

2 або 3

1

12 21 12

крісла колісні з однобічним ручним керуванням без привода

2 або 3

1

12 21 15

крісла колісні з ножним керуванням

2 або 3

1

12 21 18

крісла колісні, які керуються супроводжуючою особою, з приводом, який приводиться в рух електричним двигуном

8

1

12 21 21

крісла колісні з електричним приводом та ручним керуванням на задні колеса (дорожні)

8 (10)

1

12 21 24

крісла колісні з електричним приводом та ручним керуванням на передні колеса

8

1

12 21 24

крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса (дорожні)

8 (10)

1

12 21 27

крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на передні колеса

8

1

12 21 27

дошки для пересування (коляски малогабаритні)

1

1

12 27 15

триколісні велосипеди

4

1

12 18 06

15.

Допоміжні засоби для підйому

8

1

12 36

Меблі та оснащення

16.

Меблі:
столи (робочі, приліжкові, столи-парти, стійки-парти, стійки, підставки)

6

1

18 03

меблі для сидіння (стільці, табурети, спеціальні меблі)

3

1

18 09

ліжка (ліжка-підйомники)

10

1

18 12

матраци протипролежневі

3

1

18 12 18

стінки шведські дитячі

пожиттєво

1

17.

Оснащення:
перила та поручні, у тому числі комбіновані

8

1

18 18 03

брусся, руків’я, опори

8

1

18 18 06

пристосування для відчинення дверей і вікон

8

1

Спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією

18.

Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією:

21

магнітофони

5

1

диктофони

5

1

годинники (за вибором):
— механічні

5

1

— електронні

2

1

мобільні телефони для письмового спілкування

5

1

_________

Примітки: 1. Напівжорсткі (текстильні) та еластичні ортези на хребет, верхні та нижні кінцівки безшарнірні видаються з розрахунку один виріб на рік.

2. Протези нижніх кінцівок для купання видаються на строк відповідно до виду комплектації.

3. Чохли для кукс верхніх і нижніх кінцівок є обов’язковими у разі забезпечення протезно-ортопедичними виробами.

4. Вкладиші із силіконової або гелевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок видаються у разі потреби, що визначається медико-соціальними експертними комісіями, лікувально-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів або клінікою Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності.

5. Шино-шкіряні протези верхніх та нижніх кінцівок видаються з розрахунку один виріб на два з половиною роки.

___________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. №  321

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1652 “Про затвердження Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, переліку таких засобів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3195).

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. № 1015 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404 та від 29 листопада 2006 р. № 1652” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 90, ст. 3004).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 318 “Про внесення змін до Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 26, ст. 868).

4. Пункт 40 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 35 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 249).

 

————————————————————————————————————

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

 

Про внесення змін до статті 26 Закону України

«Про реабілітацію інвалідів в Україні»

щодо забезпечення інвалідів технічними

та іншими засобами реабілітації, виготовленими

за індивідуальним замовленням

 

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

1. Внести до статті 26 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» ( 2961-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 2-3, ст. 36) такі зміни:

 

1) частину першу викласти в такій редакції:

 

«Держава гарантує розробку, виробництво технічних та інших засобів реабілітації та закупівлю спеціального автотранспорту, виробів медичного призначення та забезпечення ними інвалідів, дітей-інвалідів для соціальної адаптації, полегшення умов праці і побуту, спілкування інвалідів, дітей-інвалідів, поширює інформацію про таку продукцію»;

 

2) частину сьому замінити двома частинами такого змісту:

 

«Облік інвалідів, дітей-інвалідів, які забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, спеціальним автотранспортом, у межах повноважень здійснюють органи праці та соціального захисту населення і охорони здоров’я.

 

Безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за індивідуальною заявкою інваліда, послугами з післягарантійного ремонту здійснюється у вигляді грошової допомоги інвалідам для оплати вартості виданих виробів та наданих послуг шляхом безготівкового перерахування коштів підприємствам, що виконали зазначені заявки та відповідають кваліфікаційним вимогам, які визначені центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики».

 

У зв’язку з цим частини восьму — шістнадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою — сімнадцятою;

 

3) частину дев’яту викласти в такій редакції:

 

«Перелік технічних та інших засобів реабілітації, порядок забезпечення ними інвалідів, дітей-інвалідів затверджуються Кабінетом Міністрів України»;

 

4) у частині п’ятнадцятій слова «включенні їх продукції до складу державного замовлення, в» виключити.

 

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

  Президент України                                                                                           В.ЯНУКОВИЧ

 

м. Київ, 18 листопада 2011 року

N 4064-VI

————————————————————————————————————

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
від 3 грудня 2009 р. N 1301
Київ

 

Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів
і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами

          { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 762 ( 762-2011-п ) від 20.07.2011 }

 

Відповідно до частини п’ятої статті 38  Закону  України  «Про
основи  соціальної  захищеності  інвалідів  в  Україні» ( 875-12 )
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок забезпечення інвалідів  і  дітей-інвалідів
технічними та іншими засобами, що додається.
Прем’єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2009 р. N 1301

                             ПОРЯДОК
забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів
технічними та іншими засобами

 

  { У тексті Порядку слова «бездомних громадян» замінено словами
«бездомних осіб» згідно з Постановою КМ N 762 ( 762-2011-п )
від 20.07.2011 }

 

1. Цей Порядок визначає  механізм  безоплатного  забезпечення
інвалідів  і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами (далі —
технічні засоби) для якнайбільшої компенсації  функцій  ушкоджених
органів,  з метою медичної та соціальної реабілітації інваліда або
дитини-інваліда  з  вираженими  порушеннями  функцій  органів   та
систем.

2. До   технічних   засобів,   які   отримують  безпосередньо
інваліди,  діти-інваліди або їх законні  представники  в  закладах
охорони  здоров’я  для  використання  в  амбулаторних та побутових
умовах, належать слухові апарати, сечоприймачі чоловічі та жіночі,
високопоглинальні прокладки для жінок,  які страждають нетриманням
сечі,  калоприймачі,  підгузники, а також технічні засоби з мовним
виводом: глюкометри, термометри та тонометри.

До технічних    засобів,   якими   забезпечуються   інваліди,
діти-інваліди в  закладах  охорони  здоров’я   для   лікування   в
стаціонарних  умовах,  належать  штучні  протези  клапанів  серця,
біфуркаційні судинні протези,  лінійні судинні протези,  кондуїти,
електрокардіостимулятори,   оксигенатори,  набори  для  проведення
коронарографії,  набори  для  стентування  коронарних  судин   без
лікувального  покриття,  набори  для  проведення  аортокоронарного
шунтування,  набори для  імплантації  механічного  клапана  серця,
однокамерні  ШВРС  (SSI)  з біполярним електродом,  двокамерні ШВР
(DDDR),          кардіовертери-дефібрилятори          однокамерні,
кардіовертери-дефібрилятори двокамерні, протези очей,  епіпротези,
орбітальні імплантанти,  протези щелеп,  протези зубів,  кохлеарні
імплантанти,  голосові протези,  протези вушної раковини, клапанні
лікворошунтуючі імплантанти,  ендопротези суглобів,  в тому  числі
ендопротези суглобів з видовженням для онкологічних хворих.

3. Забезпечення   інвалідів   і   дітей-інвалідів  технічними
засобами здійснюється на підставі медичного висновку за рахунок та
в  межах  коштів державного та місцевих бюджетів,  передбачених на
зазначену мету.

4. Особи,  інвалідність яких пов’язана з трудовим  каліцтвом,
що  настало  від нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання,  забезпечуються  технічними  засобами   у   порядку,
встановленому   правлінням   Фонду   соціального  страхування  від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

5. Потребу   у   забезпеченні   технічними   засобами   (крім
зубопротезування) визначають:

інвалідів —  медико-соціальні експертні комісії (далі — МСЕК)
з оформленням індивідуальної програми реабілітації;

дітей-інвалідів —      лікувально-консультативні      комісії
лікувально-профілактичних  закладів  (далі  —  ЛКК)  з підготовкою
відповідного висновку.

6. Облік інвалідів і  дітей-інвалідів,  які  мають  право  на
безоплатне забезпечення технічними засобами (далі — облік), ведуть
управління    охорони    здоров’я    обласних,    Київської     та
Севастопольської  міських держадміністрацій,  Міністерство охорони
здоров’я Автономної Республіки Крим (далі —  територіальні  органи
охорони   здоров’я)  за  зареєстрованим  місцем  проживання  осіб,
тримання під вартою або відбування кримінального покарання.

Територіальні органи охорони здоров’я мають право  взяти,  як
виняток,   на   облік  у  встановленому  МОЗ  порядку  інваліда  і
дитину-інваліда не за місцем реєстрації їх проживання.

Інваліди і   діти-інваліди,   що   перебувають   на   повному
державному  утриманні,  під  вартою або у місцях позбавлення волі,
закладах   соціального   захисту   для   бездомних  осіб,  центрах
соціальної  адаптації,  беруться  на облік на підставі документів,
зазначених  у  пункті  7  цього  Порядку,  на  підставі  звернення
керівника  відповідного  закладу до територіальних органів охорони
здоров’я.

7. Для взяття на  облік  до  територіальних  органів  охорони
здоров’я інвалід     або     законний     представник    інваліда,
дитини-інваліда подає заяву про взяття  на  облік  за  формою,  що
затверджується МОЗ (далі — заява), разом з такими документами:

1) паспортом або свідоцтвом про народження (для осіб віком до
16 років),  або довідкою із слідчого ізолятора (для  осіб,  узятих
під варту) чи установи виконання покарань (для засуджених);

2) висновком   МСЕК   про   встановлення   інвалідності  (для
дітей-інвалідів —  висновок  ЛКК)  у  разі,  коли   особа   вперше
звертається  до  територіальних  органів охорони здоров’я або коли
змінюється група і причина інвалідності;

3) індивідуальною  програмою  реабілітації  (для  інваліда  і
дитини-інваліда)  або  висновком  ЛКК щодо забезпечення технічними
засобами (для інвалідів,  група інвалідності яких  встановлена  до
1 січня 2007 р. — безстроково або строк дії якої не закінчився);

4) посвідченням про взяття на облік (для бездомних осіб);

5) довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера для осіб,
які досягли 18-річного віку (за наявності);

6) паспортом з  відміткою  про  наявність  права  здійснювати
платежі без ідентифікаційного номера (особам,  які через релігійні
переконання відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера);

7) довідкою   про    реєстрацію    місця    проживання    для
дітей-інвалідів віком  до  16  років  та  осіб,  паспорти  яких не
містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних
осіб).

Законний представник    інваліда,    дитини-інваліда    подає
документи,  що  підтверджують  його  особу  та   повноваження   як
законного представника.

Заява реєструється  територіальним органом охорони здоров’я у
журналі реєстрації,  що ведеться за формою, затвердженою МОЗ (далі
— журнал реєстрації).

8. Дані,  що  містяться в зазначених у пункті 7 цього Порядку
документах,  заносяться  інвалідом  або   законним   представником
інваліда,   дитини-інваліда   до   заяви,   після  чого  працівник
територіального органу охорони здоров’я, відповідальний за ведення
обліку, звіряє їх з поданими документами.

Інвалід або  законний  представник інваліда,  дитини-інваліда
відповідає за надані відомості.  Подання  документів,  що  містять
завідомо неправдиві відомості, є підставою для відмови у взятті на
облік.

Якщо до заяви  додаються  не  всі  документи,  територіальний
орган   охорони   здоров’я   повідомляє   інваліду  або  законному
представнику  інваліда,  дитини-інваліда  у  триденний  строк  про
документи, які необхідно подати додатково.

9. У   разі  відсутності  в  територіальному  органі  охорони
здоров’я необхідного типу  технічного  засобу  на  момент  подання
заяви інвалід або дитина-інвалід береться на чергу,  що формується
за датою надходження заяви.

10. Територіальними   органами   охорони    здоров’я    після
забезпечення  інваліда  або  дитини-інваліда відповідним технічним
засобом заповнюється картка забезпечення технічними засобами (далі
—   картка).   Відповідні   дані  про  забезпечення  інваліда  або
дитини-інваліда технічним засобом  вносяться  до  Централізованого
банку даних з проблем інвалідності.

11. Дата  подання  заяви разом із документами,  зазначеними у
пункті 7  цього  Порядку,  про  що  робиться  відмітка  в  журналі
реєстрації, є днем звернення щодо забезпечення технічним засобом.

12. У разі зміни зареєстрованого місця проживання інвалід або
законний  представник  інваліда,  дитини-інваліда  звертається  із
заявою   до  територіального  органу  охорони  здоров’я  за  новим
зареєстрованим місцем проживання, який протягом п’яти робочих днів
з    дня   одержання   заяви   надсилає   відповідний   запит   до
територіального   органу   охорони    здоров’я    за    попереднім
зареєстрованим  місцем  проживання.  Після  одержання відповідного
запиту  територіальний  орган  охорони  здоров’я   за   попереднім
зареєстрованим  місцем  проживання передає у місячний строк картку
територіальному органу охорони здоров’я  за  новим  зареєстрованим
місцем проживання. При цьому в журналі реєстрації, що зберігається
у  територіальному   органі   охорони   здоров’я   за   попереднім
зареєстрованим  місцем  проживання,  робиться  позначка «Вибув» із
зазначенням причини,  а у територіальному органі охорони  здоров’я
за   новим  зареєстрованим  місцем  проживання  робиться  позначка
«Прибув» із зазначенням дати.

13. Інвалід або дитина-інвалід знімається з обліку в  журналі
реєстрації у разі:

1) анулювання  відповідних медичних показань для забезпечення
технічним засобом;

2) втрати статусу інваліда;

3) виїзду на постійне місце проживання за кордон;

4) настання смерті.

У разі  зняття  з  обліку   в   журналі   реєстрації   картка
зберігається у  територіальному  органі  охорони здоров’я протягом
75 років.

14. Територіальні органи охорони здоров’я подають  щороку  до
15  березня до МОЗ звіт про кількість інвалідів і дітей-інвалідів,
які перебувають на обліку, та тих, що зняті з обліку відповідно до
пункту   13  цього  Порядку,  а  також  інформацію  про  кількість
одержаних  територіальними  органами  охорони  здоров’я  технічних
засобів, їх вартість, кількість виданих технічних засобів, а також
про їх залишок на початок та кінець звітного періоду.

Форму звіту затверджує МОЗ.

15. Тип технічного засобу визначає лікар,  після чого інвалід
або дитина-інвалід направляється на МСЕК (або ЛКК) у встановленому
порядку з  метою  внесення  відповідних  даних  до  індивідуальної
програми реабілітації.

16. Територіальні   органи   охорони   здоров’я  забезпечують
технічним засобом інваліда і дитину-інваліда через заклади охорони
здоров’я,   перелік  яких  затверджується  наказом  територіальних
органів охорони здоров’я,  та установи,  у яких тримаються  особи,
взяті під варту, чи засуджені.

17. Заклади   охорони   здоров’я   забезпечують  інвалідів  і
дітей-інвалідів технічними засобами на  підставі  відомості, форма
якої  затверджується  МОЗ,  наданої територіальним органом охорони
здоров’я,  в якій зазначаються,  зокрема,  прізвище,  ім’я  та  по
батькові інваліда, дитини-інваліда, для якої призначений технічний
засіб, тип технічного засобу.

Відомість складається територіальним органом охорони здоров’я
з урахуванням черговості інвалідів і дітей-інвалідів відповідно до
пункту 9 цього Порядку.

Інвалід або законний  представник  інваліда,  дитини-інваліда
після  пред’явлення  документа,  що посвідчує особу,  та отримання
технічного засобу розписується у двох відомостях.  Один  примірник
відомостей  з  підписами  повертається  до  територіального органу
охорони  здоров’я,  другий  —  зберігається  в   закладі   охорони
здоров’я, що видає технічний засіб.

Заклад охорони   здоров’я   під  час  забезпечення  технічним
засобом  надає  інваліду  або  законному  представнику   інваліда,
дитини-інваліда інструкцію  щодо  його  експлуатації  та  талон на
гарантійний ремонт.

Для заміни технічного засобу  після  закінчення  строку  його
експлуатації   або   дострокової   заміни   інвалід  або  законний
представник інваліда, дитини-інваліда подає територіальному органу
охорони  здоров’я  заяву  про його заміну за формою,  затвердженою
МОЗ.

Строк, на  який  видається  технічний   засіб,   визначається
інструкцією фірми-виробника.

У разі коли строк,  на який видається технічний засіб, менший
ніж один місяць, територіальні органи охорони здоров’я мають право
видати   його   інваліду   або  законному  представнику  інваліда,
дитини-інваліда у необхідній на період, не менший ніж один місяць,
кількості.

18. Діти-інваліди    забезпечуються    технічними    засобами
першочергово у міру дорослішання.

19. Днем  отримання  інвалідом  або  законним   представником
інваліда, дитини-інваліда технічного засобу вважається день видачі
його у користування.

20. У разі виникнення потреби у заміні технічного  засобу  за
медичними  показаннями  інвалід або законний представник інваліда,
дитини-інваліда на підставі довідки лікаря повторно звертається до
МСЕК чи ЛКК з метою отримання висновку.

 

 

—————————————————————————————————————————————-

Назва
№ 875-ХІІ Закон України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні21.03.1991
№ 2961 Закон України Про реабілітацію інвалідів в Україні 06.10.2005
№ 1891-VI Закон України Про внесення зміни до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» щодо права на стаціонарну медичну допомогу в госпіталях ветеранів війни16.02.2010
№ 1760-VI Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення інвалідів автомобілями15.12.2009
№ 1704-VI Закон України Про будівельні норми05.11.2009
№ 1646-VI Закон України Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати20.10.2009
№ 1364-VI Закон України Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про лікарські засоби» щодо маркування лікарських засобів шрифтом Брайля20.05.2009
№ 1257-VI Закон України Про внесення змін до Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»14.04.2009
№ 876-VI ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»15.01.2009
№ 878-VI Закон України Про внесення змін до Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»15.01.2009
№ 796-VI ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»24.12.2008
№ 1000-V Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту інвалідів03.05.2007
№ 2603-IV Закон України Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»31.05.2005
N 432-V Закон України Про внесення змін до статті 37 Закону України «Про державну службу»12.12.2006
№2960-IV Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів06.10.2005
№231-V Закон України Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»05.10.2006
№3508-IV Закон України Про внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» щодо розміру збору на обов’язкове державне пенсійне страхування для підприємств, установ та організацій, де працюють інваліди23.02.2006
№ 3505-IV Закон України Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»23.02.2006
№ 3497-IV Закон України Про внесення змін до Сімейного кодексу України23.02.2006
№ 2772-IV Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів07.07.2005
№1709-IV Закон України Про внесення змін до статті 92 Земельного кодексу України стосовно визначення права на постійне користування земельними ділянками громадських організацій інвалідів12.05.2004
№ 3504-IV Закон України Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення виборчих прав громадян23.02.2006
№2264-IV Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо використання терміну «параолімпійський»)16.12.2004
№2457-IV Закон України Про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»03.03.2005
№1771-IV Закон України Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»15.06.2004
№624-IV Закон України Про ратифікацію Конвенції про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів № 15906.03.2003
№ 2606-III Закон України Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»05.07.2001
№281-XIV Закон України Про молодіжні та дитячі громадські організації01.12.1998
№ 2109-III Закон України Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам16.11.2000
№ 2272-III Закон України Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності22.02.2001
№ 1489-III Закон України «Про психіатричну допомогу»22.02.2000
№ 2460-ХІІ Закон України Про об’єднання громадян16.06.1992
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ28.06.1996
№ 1060-XII Закон України «Про освіту»23.05.1991
№ 651-XIV Закон України «Про загальну середню освіту»13.05.1999
№ 2984-III Закон України «Про вищу освіту»17.01.2002
№ 2402-III Закон України «Про охорону дитинства»26.04.2001
№ 2694-XII Закон України «Про охорону праці»14.10.1992
№ 803-XII Закон України «Про зайнятість населення»01.03.1991
№ 2171-VI Закон України Про внесення змін до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»11.05.2010
№ 3133-VI Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам15.03.2011
№ 3668-VI Закони України Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи08.07.2011
№ 4213-VI Закони України Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів22.12.2011
№ 4572-VI Закон України «Про громадські об’єднання»22.03.2012http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=803-12