СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА "СФЕРА"

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

                                                 

             РУБРИКУ  ЮРИДИЧЕСКАЯ КОЛОНКА ВЕДЕТ:                                     Начальник Марьинського районного  управления юстиции    

                                                                                      Стружко Е.А.

p2261694

============================================

===============================

29.02.2016

Відмінність інституту звернень громадян та доступу до публічної інформації

Право на звернення громадян та право на доступ до публічної інформації є окремими конституційними правами особи. Механізми реалізації цих прав закріплені в окремих законах: — так, Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок забезпечення та здійснення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес;   Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів.  Різниця між зверненням громадянина й запитом про доступ до публічної  інформації полягає в тому, про що просить адресата автор документа. В запиті на інформацію може міститися лише прохання надати певну інформацію або копію документа, які можуть знаходитися у володінні розпорядника. Автор звернення повідомляє адресату певну інформацію і, базуючись на цьому, просить вчинити певні дії (такі дії можуть бути дуже різні: притягнення винуватих до відповідальності за результатами розгляду звернення у вигляді скарги; надання громадянину певного статусу за результатами розгляду його заяви; оптимізація роботи адресата звернення за наслідками розгляду пропозиції громадянина). Відповідно до  Закону «Про доступ до публічної інформації» «публічна інформація» — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владнихповноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених  Законом. Інформація, якою розпоряджаються органи влади, є  відкритою для всіх громадян, крім випадків, встановлених законом (конфіденційна, таємна, службова інформація).  Інформаційний запит – це прохання надати публічну інформацію, якою володіє орган влади (наприклад, копію розпорядження голови держадміністрації або рішення сесії міської ради), а під зверненням громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги. Автор звернення повідомляє адресату певну інформацію і базуючись на цьому просить вчинити певні дії.

Мар’їнське районне управління юстиції

============================

20.01.2016

       Змінено процедуру державної реєстрації речових прав нерухоме майно.

26 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Вказаним Законом викладається в новій редакції Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 26.11.2015 № 834-VIII (далі – Закон). Основною зміною в Законі є розширення суб’єктного складу осіб, які матимуть повноваження щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

З метою децентралізації та демонополізації адміністративних сервісів у сфері державної реєстрації  речових прав на нерухоме майно суб’єктами державної реєстрації  визначено виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні  у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, а також юридичні особи публічного права за умови їх акредитації  в установленому законом порядку. Отже, з 01 січня 2016 року функції органів юстиції у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно поступово будуть передаватися на місця до моменту завершення цього процесу у визначений Законом строк —  30 квітня 2016 року.

Щодо змін у фсері державної реєстрації, то в редакції нового Закону змінилися строки державної реєстрації прав. Відтепер державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів; права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс проводиться у строк, що не перевищує 14 робочих днів; обтяжень речових прав проводиться у строк, що не перевищує 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви. Забороняється видавати заявнику документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав у строки, менші ніж ті, з урахуванням яких ним сплачено адміністративний збір за державну реєстрацію прав.
З прийняттям нового Закону змінились ставки адміністративного збору за проведення державної реєстрації прав, внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації із зазначеного реєстру.
Змінами передбачено можливість оскарження рішень дій та бездіяльності органів державної реєстрації прав в адміністративному порядку. Відтепер «рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду», про це закріплено в статті 37 Закону.

Строки оскарження рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав до Міністерства юстиції України та його територіальних органів 30 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю. При цьому строк оскарження рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
У свою чергу, за порушення строків державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації прав будуть нести дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.
Отримання документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав в електронній чи паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, мають однакову юридичну силу та використовуються відповідно до законодавства.

Начальник реєстраційної служби

Ю.Дзиза

========================================

================================

20.01.2016

Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зазнала змін.

З 1 січня 2016 року набрала чинності нова редакція Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» згідно Закону України «Про внесення змін до Закону України «“Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» прийнятий 26 листопада 2015 року.

Зміни у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань спрямовані на реформування системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації і забезпечення її відкритості та прозорості, оперативності та своєчасності, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, оптимізацію витрат державних коштів.

       Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб — підприємців. Таким чином відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб — підприємців, відтепер регулюються єдиним Законом про реєстрацію.

Раніше особливості державної реєстрації громадських формувань, як-то політичних партій, громадських об’єднань, третейських судів тощо встановлювалися окремими законами, тепер є єдиний комплексний нормативно-правовий акт, яким врегульовано державну реєстрацію, як юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, так і громадських формувань.

Змін зазнала і система органів у сфері державної реєстрації. Так, функції державної реєстрації практично всіх громадських формувань залишаються за територіальними органами Міністерства юстиції України.

Всі інші юридичні особи та фізичні особи — підприємці реєструються:
— виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київською та Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями.

— нотаріусами;

— акредитованими суб’єктами.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та/або республіканського значення) для набуття повноважень з державної реєстрації повинні прийняти відповідне рішення.

Отже, з 1 січня 2016 року функції органів юстиції у сфері реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців будуть поступово передаватися вищезазначеним суб’єктам до завершення цього процесу в строк до 30 квітня 2016 року.

Начальник Мар’їнського районного

управління юстиції О.Стружко

 

==========================================

==============================

20.01.2016

Щодо розміру адміністративного збору за вчинення реєстраційних дій у  сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

       Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», що діє з 01 січня 2016 року встановлено ставки адміністративного збору за державну реєстрацію та надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

Адміністративний збір, який справляється за державну реєстрацію з відчутно зріс.   Щоправда, для стимулювання електронного документообігу встановлюється знижена ставка адміністративного збору, у розмірі 75 відсотків від встановленої законом, за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі.

Плата за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу у 2016 році  коштуватиме 413 грн 40 коп.  (проти 60 грн 90 коп., що  сплачувалися  у 2015).   Послуга за надання відомостей з Єдиного державного реєстру також зросла, але не так разюче. Так, отримання витягу в паперовій формі у 2016 році вартуватиме 70 грн (у 2015 році було 60 грн 90 коп.). При отриманні відомостей з Єдиного державного реєстру у електронній формі також застосовується зменшення встановленої законом ставки до 75 відсотків.  Варто зауважити, що Законом про реєстрацію обмежено можливості для отримання виписок, оскільки останні видаються лише за результатами проведення реєстраційних дій та для проставлення апостилю. У всіх інших випадках видаватиметься лише витяг.
Окрім цього, Законом про реєстрацію передбачено можливість проведення державної реєстрації у скорочені строки.

Порядок та умови проведення державної реєстрації у скорочені строки встановлюється постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1133 “Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у скорочені строки”, яка визначає, що реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою; змін до відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи — підприємця здійснюється протягом шести годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів, — у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію (що становить для юридичних осіб 830 грн при поданні паперових документів), а при реєстрації протягом двох годин — у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію (2070 грн).

Начальник Мар’їнського районного

управління юстиції О.Стружко

 

 

=================================

25.09.2014

Щодо деяких змін до законодавства щодо прав і свобод громадян Автономної Республіки Крим

12 серпня 2014 року було внесено зміни до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо місця перебування та права на освіту.

Було внесено наступні зміни:

  • за зверненням громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, за місцем їх перебування оформляються і видаються органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, довідки, що підтверджують місце їх перебування. Такі довідки видаються громадянам у день звернення на підставі паспорта громадянина України чи іншого документа, до якого згідно із Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» вносяться відомості про реєстрацію місця проживання, та письмової заяви, в якій зазначається адреса, за якою громадянину може бути вручена офіційна кореспонденція. При цьому відомості (відмітка) про місце перебування такої особи не вносяться до її паспорта;

  • зразок та порядок видачі довідки, що підтверджує місце перебування, зразок письмової заяви, яка подається громадянином для одержання довідки, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів»;

  • громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання;

  • мають право здобувати певний освітній рівень за рахунок бюджетних коштів у державних і загальних навчальних закладах (школах, дитячих садках) відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів на відповідний рік;

  • громадяни,які не потрапили до переліку осіб, які рекомендовані вищим навчальним закладом до зарахування на місця державного замовлення, центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого відноситься навчальний заклад, за зверненням вищого навчального закладу, надає (розміщує) додаткові місця державного замовлення з урахуванням напряму, обраного абітурієнтом, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»

Цим законом допускається вільний в’їзд на територію громадян України, які мають право на вільний та безперешкодний в’їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в’їзду-виїзду за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

 Провідний спеціаліст управління

 А.Мельник

======================================================

24.09.2014

Зміни до вимог щодо найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

Наказом Міністерства юстиції України № 1067/5 від 07 липня 2014 року внесено зміни до Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу.

Зміни передбачають порядок написання найменувань окремих юридичних осіб: громадських об’єднань, які бажають у своїй назві використовувати слово «асоціація», спортивних федерацій, спортивних федерацій інвалідів, навчальних закладів, юридичних осіб, які мають статус операторів державних лотерей та розповсюджувачів державної лотереї.

Відповідно до вищезазначеного наказу:

  • громадським об’єднанням надано право використовувати в своїй власній назві слово «асоціація»;

  • спортивні федерації зобов’язано у своєму найменуванні зазначати вид спорту, розвитку якого вона сприяє;

  • у найменуванні спортивної федерації інвалідів відтепер повинна зазначатися відповідна вада здоров’я;

  • щодо навчальних закладів, то такі відтепер повинні мати власну назву, в якій обов’язково вказується їх тип (дитячий садок, школа, гімназія, ліцей, колегіум, коледж, інститут, консерваторія, академія, університет тощо) та організаційно-правова форма;

  • у назвах юридичних осіб, якщо такі особи не мають статусу оператора державних лотерей або розповсюджувача державної лотереї відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні», забороняється використання слова «лотерея» та словосполучень «державна лотерея», «національна лотерея», «українська лотерея» у будь-яких відмінках і контекстах.

Начальник управління юстиції

О.Стружко

=============================================================

12.09.2014

Порядок надання засудженим до позбавлення волі доступу до користування глобальною мережею Інтернет

Набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 01.08.2014 № 1275/5 «Про затвердження Порядку організації надання засудженим до позбавлення волі доступу до глобальної мережі Інтернет».

Наказ прийнято відповідно до статей 107 та 110 Кримінально-виконавчого кодексу України щодо врегулювання порядку надання засудженим до позбавлення волі доступу до користування глобальною мережею Інтернет.

Наказом передбачено, що для надання засудженим можливості доступу до глобальної мережі Інтернет адміністрація установи виконання покарань чи слідчого ізолятора (далі — установа) забезпечує оптимальний спосіб підключення установи до провайдера, який надає послуги доступу до глобальної мережі Інтернет.Перелік веб-ресурсів, до яких надається доступ для користування засудженими установи (далі — перелік), затверджується комісією установи у складі начальника установи та керівників структурних підрозділів установи (далі — комісія установи). Перелік щокварталу переглядається та доповнюється за заявами засуджених.Забороняється доступ засуджених до веб-ресурсів, не включених до переліку, таких, що демонструють жорстокість, насильство, агресію, носять еротичний або порнографічний зміст тощо, а також до соціальних мереж та користування електронною поштою.Заяви на користування глобальною мережею Інтернет та включення конкретних веб-ресурсів до переліку засуджені подають через начальника відділення соціально-психологічної служби установи, які у дводенний строк розглядаються комісією установи. Засуджені користуються глобальною мережею Інтернет у вільний час, відведений розпорядком дня, згідно з графіком роботи інтернет-класу.

Користування мережею Інтернет оплачується з особистих коштів засуджених.При розрахунку вартості для засуджених оплати за користування мережею Інтернет враховуються вартість тарифного плану підключення установи до провайдера, час, впродовж якого засуджений користувався глобальною мережею Інтернет, витрати на обслуговування мережі та інтернет-класу.

Провідний спеціаліст

управління юстиції

А.Мельник